تغییرمفاهیم یکی از علت های اصلی در بحث عفاف وپوشش زن وتغییر هویت زن ازکارهای اساسی دشمن می باشد

زهراغفاری مسئول بسیج جامعه زنان سپاه روح الله استان مرکزی: مقام معظم رهبری: در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس زنانی حضور پیداکردند که می توانندتعریف زن و حضوراو را درساحت رشد و تهذیب خودشون درساحت حفظ خانواده سالم و خانواده ی متعادل و در ساحت ولایت اجتماعی و جهاد می توانندنشان دهند که همه ی بن بست ها را در هم شکستند و یک الگوی مناسبی را به جامعه توانستند نشان دهند

به گزارش سلام کمیجان، زهراغفاری مسئول بسیج جامعه زنان سپاه روح الله استان مرکزی درگفتگو با سلام کمیجان : درخصوص عفاف و حجاب درعصرپسامدرن هم درکشورما هم در دنیایی که متعق به مردم هست، زن در تاریخ بشری سرنوشت پرماجراجویی داشته است در هر مقطع به یک شکلی حضورداشته است… ریشه های حجاب دنیای غرب را مطالعه کنید از سال ۱۵۰۰قبل از میلاد تا ۱۹۵۰دربحث حجاب در کشور های غربی هم به شکل پررنگتری دیده می شود.

غفاری مسئول جامعه زنان ادامه داد:زنان با حجاب مشخص شده ای در جامعه حضور پیدا می کردند ولی از نیمه دوم قرن بیستم از اوایل قرن ۲۱ام به سمت کم حجابی و بعد بی حجابی شیب تندی راحت درحوامع غرب پیش مبرد درایران هم قبل از اسلام در زمان حاکمیت ساسانیان تعالیم زرتشتی در بحث حجاب اموزه های بسیارخیلی سخت گیرانه ای داشتند حتی دربحث حضور زنان در جامعه مانع ایجاد میشد ولی بامدن اسلام جلوی این افراط وتفریط هاگرفته شدواینکه زنان درجامعه حضور داشته باشند و..

وی افزود: درایران تا زمان پهلوی حجاب وضعیت خوبی بودبعد از زمان پهلوی وضعیت حجاب دچار تحول اساسی شد به ویژه در زمان رضاخان حتی قبل از رضا خان درزمان مظفرالدین شاه،سفرهایی که به دوئل غربی داشتند احساس کردندکه باید تغییر اساسی در مخاطب زن داشته باشند که در زمان رضاخان بروزاش اشکارا شد وباجسارت تمام بحث منع حجاب را وارد کند که البته ازهمان زمان دشمن متوجه بحث عفت وحیادر ایران شده بودکه اگرقرارباشدجامعه رابه استعمارخودش درآورد بایدتاثیر وتحول عظیمی رادربحث زنان وپوشش داشته باشدحتی بحث ملی درمقابل آن قرارداشت و مردم راضی نبودند اتفاق بیافتد ولی دردوره ی پسر رضاخان محمدرضاشاه عملا رفتن به این سمت که نگاه به زنان تغییر می کند بحث وضعیت پوشش زنان هم ارام ارام رو به تغییراست…

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روح اسلام خواهی زنان و اقبال عمومی که به سمت پوشش ملی واسلامی بودجریان گرفت بعد از پیروزی انقلاب آن جوی که حاکم در زمان پهلوی بوددچار تغییرمی شودوبانوان به دنبال بحث تغییر پوشش خودشان و حجاب اصلی خودشان می روند ختی در زمان هشت سال دفاع مقدس می بینید که وضعیت پوشش وضعیت بسیار خوبی در سطح ایران هست، و بانوان در عرصه های مختلف فعال بودند برای دفاع از کشور و ناموس و مملکت و اقدامات بسیار اساسی را داشتند،

مسیول جامعه زنان یادآورشد: اما متاسفانه بعد ازجنگ حاکمیت، نگاه اقتصادی و تک بعدی که به کشور اتفاق افتاد غفلت از روح حاکم فرهنگی اتفاق افتاد که در این میان نقش دشمنان خیلی پررنگ با ود که تنها راهی که یک کشور رابه سرنگونی برسانند باید روی زنان آن مملکت باید تغییر ایجاد شود روی سه محور بیشترین کارجریان سازی راانجام دادند، تغییرنگاه زنان، باورزنان، بینش زنان و تغییرهویت که انان می خواستند اتفاق بیافتدکه نتوانیتند تا الان به اداف شومشان برسند،
وی با اشاره به اینکه:بحث عدم وابستگی زنان به مردان،مطرح شد، مثلا الان شاهد این هستیم که حضور زنان در شرکت ها، کارخانه ها، کارهای سخت، که مطرح شد برای این هست که حس مالکیت مرد از زن برداشته بشود و این مورد که از لحاظ اقتصادی وابسته به مرد نباشد.کار به جایی رسید که نقش مرد را کم رنگ تر بکنند درخانواده و دراجتماع و حتی در بحث فمنیست پسامدرن ماشاهد این هستیم که جلوگیری از بارداری زنان، سقط جنین، روابطی که مورد رضایت طرفین باشد، آزادی در بحث پوشش و حجاب اینها مسائلی هست که در دنیای امروزی مطرح هست

وی تصریح کرد: ولی یکی از علت های اصلی بحث تغییر مفاهیم هست. تغییر مفاهیم خیلی کمک کردکه در بحث حجاب و پوشش زن و تغییر هویت زن کار های اساسی دشمن انجام دهد، به فرض مثال در بحث تعبیرِزنِ جسور، به زن یا دختری گفته می شود که شاداب هست،فعال هست، سرزنده است، اجتماعی هست،دارای تحصیلات عالی هست،حق طلب هست، و این آزادی به این معنا هست که بی قیدوبند و بدونِ پوشش درستی هست، علی رقم آن معنای مطلوب از زن جسور که ما دردینمان و شرع مان برایش قائل هستیم، دچار یک انحراف جدی شد

وی افزود: یکی از اندیشمندان غربی خانومی به نام نیکولاس کریستوفر ایشون می گوید در فیلم های هالیوودی هرچقدر زن جسور شاداب وسرزنده معرفی می شود نقطه ی مقابل آن زنی که روحیه ی پرورش دهندگی دارد روحیه مراقبت دارد به صورت ناراحت کننده ای منفعل و بی روح هست، طوری در فیلم ها نشان می دهند ک باعث دل زدگی بیشتر بیننده می شود، ولی در عوض زن جسوررا طوری نشان می دهند که کاملا شاداب و سرزنده و موجب شادی روح مخاطب و بینندهایشان می شوند
به هر حال در بحث تغییر فرهنگ مبحث جدی دیگرکه در کشورما اتفاق افتاد تغییر لباس بود
غفاری گفت:یکی از اندیشمندان غربی معتقد است که تغییر لباس همواره پیامد تغییر یک فرهنگ را داردانسان تابافرهنگ خودش وداع نکندنمی تواند با لباس خودش هم وداع بکند وقتی قومی رادیدید که لباس یک قوم دیگر را پذیرفت و به تن کرد یعنی این که او از فرهنگ خودش عدول کرده و فرهنگِ غیر رابرای خودش پسندیده و قبول کرده است ومیخواهدآن راجزء فرهنگ های خودش قلمداد کند و پیرو آن باشد

مسئول بسیج جامعه زنان گفت: باتوجه به تمام این فراز و نشیب ها که در بحث حجاب و به خصوص دربحث زن مطرح هست در عصر کنونی که مادر آن قرار داریم غبار مادیت چهره ی انسانیت را تیره و تار کرده است وحلقوم بشریت رافشارمی دهد معنویت در بازار تمدن، رنگ خودرا را ازدست داده اینکه شخصیت والای زن دچارچه خسارتی می شود از این قضیه غافل هستند درغرب به نام آزادی زن، زن راعریان میکنند،بی عفت می کنند وتشویق می کنند وبا بندهای اسارت نامرئی دنبال بهره کشی اززنان هستند هم از نظراندیشه هم از نظر جسم، درکشورهای غربی اگر امروز جوان های ما بدانند درکشور های غربی باهمین وضعیت پوشش و حجابی که که در کشور های غربی دارداتفاق می افتد بهره برداری جنسی،جهانگردی س، تجارت دختران جوان، حتی آژانس های مسافرتی که باتور های جنسی اتفاق می افتد
غفاری با بیان اینکه: زنانی که به عنوان کالاو ابزاردرغرب، امروزه مثل عروسک هستند در دست سرمایه داری، و مورد دید و بازدید و نمایش قرارمیدهند واز انها بهره گرفته می شودو در مقابل آن خشونت و ناامنی که بر علیه زنان دردنیای غرب اتفاق می افتد اینها همه پدیده های اجتماعی عجیبی هست که به علت بی بندو باری به علت بی حیایی درنگاه غرب وجوددارد ودارداتفاق می افتد. علی رغم اینکه نوع نگاه غرب به فلسفه ی حجاب میل به ریاضت هست، میل به این هست که به هرحال دنبال این هستند زنی که اگر حجاب دارد منزوی نشان بدهند به جامعه ولی در اسلام اینجور نیست در اسلام حجاب برای زن آرامش روانی دارد، منزلت اجتماعی دارد زنی که عفیفه باشدپاکدامن باشن داراز آرامش خاصی هست و ارزشمندی خاصی هم دراجتماع برای دیگران می تواند داشته باشد

وی ادامه داد: شهید مطهری در بحث الگوی زن،،، محور های اصلی که حضرت آقا در بحث هویت زن اسلامی مطرح می کند
یک جایی زن شی گران بهاهست ولی بدون نقش
یک جایی زن شی هست بی بها و دارای نقش
و جایی زنی هست گران بها و هم دارای نقش این مورد سوم همان چیزی که اسلام دنبال ان هست و می تواند تاثیرگذار در جامعه باشد

حضرت آقا می فرمایند زن درتعریف غالباغرب عنصری هست که بی حاشیه است، بی نقش است، تاریخ ساز نیست،جریان ساز نیست، درمقابل آن زنی که درفرهنگ غربی هست زنی هست که جنسیتش به هویت و شخصیتش اش می چربد
و بیشتر دنبال جنسیت زن هستند نه انسانیت اش
که در انقلاب اسلامی ناب بحث شیرزنان انقلاب که دردفاع مقدس بودندنشان دادند که زنی هستندکه مسلمان هستندزنی هستند که تاریخ جدیدی رانشان دادند پیش چشم زنان جهان، به زنان دیگر و ثابت کردند که می توانند زن باشند،عفیفه باشند شریف باشند محجبه باشند، در عین حال درمرکز باشند وسنگرخانواده را پاکیزه نگه دارند و در تمام عرصه ها سیاسی، اجتماعی و.. سنگرهای جدیدی را فتح کنند و به ارمغان بیاوردند برای جامعه

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + ده =