فارغ‌التحصیلان کدام رشته‌ها می‌توانند در آزمون استخدام دبیر شرکت کنند؟

فارغ‌التحصیلان کدام رشته‌ها می‌توانند در آزمون استخدام دبیر و هنرآموز شرکت کنند؟

ه گزارش خبرنگار آموزش و پرورش ، ثبت‌نام آزمون استخدام دبیر و هنرآموز از ۲۷ خرداد در سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org آغاز شده است و تا ۳۱ خرداد ادامه دارد.

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی مشاغل دبیری و هنر آموز سال ۱۴۰۲

http://www8.sanjesh.org/download/1402/emp/NOTEApDabiri1402_v1.pdf

خیلی از علاقه‌مندان استخدام در وزارت آموزش و پرورش سؤال می‌کنند که چه رشته‌هایی امکان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش دارند.

این رشته‌ها را در این مطلب به شما معرفی می‌کنیم:

شغل هنرآموز صنایع شیمیایی: شیمی گرایش مهندسی بیوشیمیایی (فوق لیسانس)، شیمی گرایش شیمی کاربردی (لیسانس، فوق لیسانس)، شیمی محض (لیسانس، فوق لیسانس)، شیمی کاربردی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی بیوشیمیایی (فوق لیسانس)، مهندسی پلیمر (لیسانس)، صنایع شیمیایی (لیسانس)، مهندسی شیمی (لیسانس)، مهندسی شیمی صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی شیمی گرایش کنترل فرایندهای شیمیایی (فوق لیسانس)، صنایع شیمیایی و معدنی (لیسانس، فوق لیسانس)، شیمی گرایش صنایع شیمیایی (لیسانس)، مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی (لیسانس)، مهندسی شیمی گرایش پالایش (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی (لیسانس)، مهندسی شیمی گرایش پتروشیمی (لیسانس، فوق لیسانس)، شیمی گرایش مهندسی بیوشیمیایی (فوق لیسانس)، شیمی گرایش شیمی محض (لیسانس، فوق لیسانس)، صنایع پتروشیمی (فوق لیسانس)، صنایع شیمیایی معدنی (لیسانس، فوق لیسانس)، صنایع شیمیایی گرایش صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی حرفه‌ای صنایع شیمیایی (لیسانس)، مهندسی شیمی گرایش پالایش، پتروشیمی و گاز (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی فناوری صنایع شیمیایی (لیسانس)، آموزش شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنرآموز صنایع غذایی: علوم و صنایع غذایی (لیسانس)، شیمی مواد غذایی (فوق لیسانس)، صنایع غذایی (لیسانس)، علوم و صنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی (فوق لیسانس)، علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی صنایع غذایی (فوق لیسانس)، علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی (فوق لیسانس)، علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیو لوژی مواد غذایی (فوق لیسانس)، مهندسی صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی علوم و صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم و مهندسی صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم و صنایع غذایی (فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی (فوق لیسانس)، علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش علوم و مواد غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم و صنایع غذایی (گرایش زیست فناوری مواد غذایی) (فوق لیسانس)، علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی (فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی کلیه گرایش‌ها(لیسانس)، مهندسی فناوری صنایع شیمیایی (لیسانس)، سامانه ی جامع صنایع غذایی (فوق لیسانس)

شغل هنرآموز صنایع فلزی: جوشکاری (لیسانس، فوق لیسانس)، صنایع فلزی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تکنولوژی جوشکاری (لیسانس، فوق لیسانس)، مکانیک جوشکاری (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مواد گرایش جوشکاری (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی فناوری جوش (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزات (لیسانس)

شغل هنرآموز ماشین‌های کشاورزی: تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی ماشین‌های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشین‌های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)، مکانیک ماشین‌های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی ماشین‌های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک گرایش ماشین‌های کشاورزی (فوق لیسانس)، مهندسی فناوری ماشین‌های کشاورزی (لیسانس)، ساخت و تولید ماشین‌های آبیاری (لیسانس، فوق لیسانس)، ساخت و تولید ماشین‌های زراعی و باغی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی حرفه‌ای مکانیک ماشین‌های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی فناوری ماشین‌های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)، ساخت و تولید ماشین‌های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر زبان و ادبیات فارسی: ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)، زبان شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)، زبان شناسی همگانی (فوق لیسانس)، زبان و ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم شناختی (فوق لیسانس)، فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران (فوق لیسانس)، دبیری زبان و ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)، آموزش زبان و ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)، زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، ادبیات نمایشی (فوق لیسانس)، زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی (فوق لیسانس)، زبان و زبان شناسی (لیسانس)، واژه گزینی و اصطلاح شناسی (فوق لیسانس)، زبان‌های باستانی ایران و بین النهرین (فوق لیسانس)، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (فوق لیسانس)

شغل دبیر تربیت بدنی: فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزشی (فوق لیسانس)، آسیب‌های ورزشی و حرکات اصلاحی (لیسانس، فوق لیسانس)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش تربیت‌بدنی جانبازان و معلولین (لیسانس، فوق لیسانس)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیبشناسی (لیسانس، فوق لیسانس)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی (لیسانس، فوق لیسانس)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علم تمرین (لیسانس، فوق لیسانس)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علوم ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش (لیسانس)، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزش قهرمانی (لیسانس، فوق لیسانس)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزش همگانی (لیسانس، فوق لیسانس)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)، تربیت بدنی و علوم ورزشی – کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، تربیت بدنی وعلوم ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)، معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم ورزشی (لیسانس)، علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش (لیسانس)، علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش (لیسانس)، تربیت بدنی و علوم ورزشی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، فیزولوژی ورزشی (گرایش‌های فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی، فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض (فوق لیسانس)، کارشناس حرفه‌ای روانشناسی ورزشی (فوق لیسانس)، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی (لیسانس)، مربیگری ورزشی (لیسانس)، مربیگری ورزشی گرایش مربیگری فعالیت بدنی و تندرستی (لیسانس)، مربیگری ورزشی گرایش مربیگری ورزش (لیسانس)، کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی (لیسانس)، کارشناسی حرفه‌ای داوری ورزشی آمادگی جسمانی (لیسانس)، کارشناسی حرفه‌ای داوری ورزشی پیست و کوهستان (لیسانس)، کارشناسی حرفه‌ای ماساژ ورزشی و کایروپراتیک (لیسانس)، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت اماکن ورزشی (لیسانس)، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی (لیسانس)، کارشناسی حرفه‌ای مربی‌گری سنگ نوردی و صعودهای ورزشی (لیسانس)، کارشناسی حرفه‌ای پزشک یار ورزشی (لیسانس)، آسیب‌شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش آسیب‌شناسی ورزشی (فوق لیسانس)، آسیب‌شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولین (فوق لیسانس)، آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشی (فوق لیسانس)، آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژه (فوق لیسانس)، آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی (فوق لیسانس)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش روانشناسی ورزشی (فوق لیسانس)، جامعه شناسی ورزشی (فوق لیسانس)، روانشناسی ورزشی (فوق لیسانس)، فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی (فوق لیسانس)، فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی (فوق لیسانس)، فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشی (فوق لیسانس)، فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی (فوق لیسانس)، فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی (فوق لیسانس)، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی (فوق لیسانس)، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی (فوق لیسانس)، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش (فوق لیسانس)، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی (فوق لیسانس)، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی (فوق لیسانس)، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی (فوق لیسانس)، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه‌های ورزشی (فوق لیسانس)، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی (فوق لیسانس)،  مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی (فوق لیسانس)، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان‌ها و باشگاه‌های ورزشی (فوق لیسانس) 

دبیر ریاضی: آمار (لیسانس، فوق لیسانس)، آمار اقتصادی اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس)، آمار ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)، آموزش ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)، الگوریتم و محاسبات (فوق لیسانس)، ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)، ریاضی – کاربردی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی برق (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی عمران کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس)، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی عمران (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)، کلیه رشته‌های تحصیلی مجموعه مهندسی برق کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، ریاضی کاربردی (لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)، ریاضی محض (لیسانس، فوق لیسانس)، ریاضی کاربرد در کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)، ریاضی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، آمار کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، ریاضیات و کاربردها (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم کامپیوتر کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، ریاضیات و کاربردها کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، آمار رسمی (فوق لیسانس)، علم داده‌ها (فوق لیسانس)، آمار اجتماعی (فوق لیسانس)، ریاضی کاربردی (تمامی گرایش‌ها) (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم مهندسی (لیسانس، فوق لیسانس)، آمار و سنجش آموزشی (لیسانس)، ریاضی محض (همه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، محاسبات و ریاضیات مهندسی (فوق لیسانس)، آمار اجتماعی و اقتصادی (فوق لیسانس) 

دبیر زبان انگلیسی: آموزش زیان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)، زبان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)، زبان و ادبیات انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)، مترجمی زبان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)، زبان و ادبیات انگلیسی(مترجمی، آموزش) (لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری زبان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)، زبان انگلیسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، زبان‌های خارجه انگلیسی (مترجمی زبان انگلیسی) (لیسانس، فوق لیسانس)، کارشناسی حرفه‌ای مترجمی خبر انگلیسی (لیسانس)، کارشناسی حرفه‌ای مترجمی همزمان انگلیسی (لیسانس)، مترجمی خبر انگلیسی (لیسانس)

دبیر عربی: آموزش دینی و عربی (لیسانس)، الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)، زبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)، سطح ۲ حوزوی (تحصیلات حوزوی (سطح ۲))، سطح ۳ حوزوی (تحصیلات حوزوی (سطح ۳))، مترجمی زبان عربی (لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری زبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری دینی و عربی (لیسانس، فوق لیسانس)، ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)، آموزش زبان عربی (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم اسلامی و تاریخ اسلام (لیسانس)، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی (فوق لیسانس)، معارف اسلامی و زبان و ادبیات عربی (فوق لیسانس)، زبان و فرهنگ عربی (لیسانس)، مطالعات ترجمه عربی (فوق لیسانس)

هنرآموز ساختمان: مهندسی تکنولوژی ساختمان (لیسانس)، مهندسی عمران گرایش سازه (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی عمران گرایش عمران (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی عمران (لیسانس)، مهندسی عمران گرایش سازه (فوق لیسانس)، مهندسی اجرایی ساختمان (لیسانس)، مهندسی عمران گرایش ساختمان (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی فناوری عمران (لیسانس)، ساختمان سازی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی اجرایی عمران (لیسانس)، مهندسی ساختمان (لیسانس)، مهندسی فناوری عمران گرایش ساختمان سازی (لیسانس، فوق لیسانس)، معماری گرایش مهندسی علوم ساختمانی (فوق لیسانس)

شغل هنرآموز صنایع چوب و مبلمان: سازه‌های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)، صنایع چوب (فوق لیسانس)، صنایع چوب و کاغذ (لیسانس، فوق لیسانس)، علمی کاربردی صنایع چوب (لیسانس)، علوم و صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم و صنایع چوب و کاغذ (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم و صنایع چوب و کاغذ گرایش صنایع مبلمان (لیسانس)، علوم و صنایع چوب و کاغذ گرایش طراحی سازه‌های چوبی (لیسانس)، مهندسی تکنولوژی سازه‌های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تکنولوژی صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی منابع طبیعی (فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گرایش چوب شناسی و صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی صنایع چوب (گرایش صنایع چوب) (لیسانس، فوق لیسانس)، کارشناسی سازه‌های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی صنایع مبلمان (لیسانس)، صنایع چوب و کاغذ، سازه‌های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی سازه‌های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی (فوق لیسانس)

شغل هنرآموز طراحی و دوخت: طراحی و دوخت (لیسانس)، طراحی پوشاک (لیسانس، فوق لیسانس)، تکنولوژی طراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس)، طراحی لباس (لیسانس، فوق لیسانس)، طراحی پارچه و لباس (بافت پارچه/چاپ پارچه) (لیسانس، فوق لیسانس)، طراحی پارچه و لباس (لیسانس، فوق لیسانس) 

شغل هنرآموز شبکه و نرم‌افزار رایانه: ریاضی کاربردی گرایش کامپیوتر (لیسانس)، مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی فناوری اطلاعات (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، نرم افزار کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)، هوش مصنوعی (لیسانس)، هوش مصنوعی و رباتیک (لیسانس)، کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی (فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر (لیسانس)، مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری (فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن (فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی (فوق لیسانس)، علوم کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی فناوری اطلاعات IT (فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر نرم افزار (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه‌های کامپیوتری (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی فناوری اطلاعات (IT) گرایش شبکه‌های کامپیوتری (لیسانس، فوق لیسانس)، معماری کامپیوتر (فوق لیسانس)، سخت افزار کامپیوتر (لیسانس)، مهندسی هوش مصنوعی (لیسانس)، علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی (فوق لیسانس)، کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک (فوق لیسانس)، هوش مصنوعی و رباتیک (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر گرایش بیوانفورماتیک (فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر گرایش علوم داده (فوق لیسانس)، مهندسی حرفه‌ای کامپیوتر (لیسانس)، مهندسی حرفه‌ای کامپیوتر نرم‌افزار (لیسانس، فوق لیسانس) 

شغل هنرآموز علوم دریایی: دریانوردی (لیسانس)، مهندسی دریا (لیسانس)، مهندسی دریا گرایش دریانوردی (لیسانس)، مهندسی دریا گرایش مخابرات و الکترونیک دریایی (لیسانس)، مهندسی دریا گرایش ناوبری و فرماندهی کشتی (لیسانس)، ناوبری (لیسانس)، مهندسی تکنولوژی ناوبری (لیسانس)، ناوبری و فرماندهی کشتی (لیسانس)، دریانوردی گرایش ناوبری (لیسانس)، مهندسی دریا گرایش کنترل و ناوبری (لیسانس)، دریانوردی گرایش حمل و نقل دریایی (فوق لیسانس)، مهندسی حمل و نقل دریایی (فوق لیسانس)، مهندسی دریانوردی (لیسانس، فوق لیسانس)، دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانی (فوق لیسانس)

شغل هنرآموز مکانیک خودرو / موتورهای دریایی: دبیر فنی اتومکانیک (لیسانس)، مهندسی کشتی گرایش موتور (فوق لیسانس)،  مکانیک خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)، مکانیک موتورهای دریایی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو (فوق لیسانس)، کاردانی فنی مکانیک خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)، علمی کاربردی مکانیک خودرو (فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک کشتی (لیسانس)، مهندسی ماشین آلات دریایی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی دریا گرایش کشتی سازی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی دریا و کشتی سازی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک ( گرایش مکانیک خودرو) (فوق لیسانس)، مهندسی فناوری مکانیک خوردو (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی حرفه‌ای مکانیک خوردو (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر کار و فناوری: آموزش حرفه و فن (لیسانس)، برنامه‌ریزی درسی (فوق لیسانس)، تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی (لیسانس)، علوم خاک (فوق لیسانس)، مهندسی برق (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی برق کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تولیدات دامی (لیسانس)، مهندسی صنایع (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی صنایع کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی عمران کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی ماشین‌های کشاورزی (لیسانس)، مهندسی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک (لیسانس)، مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس)، مهندسی کشاورزی گرایش علوم خاک (فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی (لیسانس)، مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشین‌های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مکانیک ماشین‌های کشاورزی (لیسانس)، مهندسی کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی عمران (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مواد کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی گرایش علوم باغبانی (فوق لیسانس)، مهندسی مواد(متالوژی) کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی علوم دامی (فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی ماشین‌های کشاورزی (لیسانس)، مهندسی مواد و متالورژی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)، اگرو اکولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی (فوق لیسانس)، زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس)، اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی (فوق لیسانس)، اگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی (فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک گرایش ماشین‌های کشاورزی (لیسانس)، علوم خاک کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی( علوم باغبانی) کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی (فوق لیسانس)، علوم و مهندسی باغبانی کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، علوم دامی (کلیه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، مهندسی مواد و متالورژی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی متالورژی و مواد کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، مهندسی تولیدات گیاهی (کلیه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، مهندسی خودرو (فوق لیسانس)- مهندسی معماری کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، آموزش کار و فناوری (لیسانس)، مهندسی متالورژی و مواد (لیسانس)، مهندسی مواد و متالورژی – مهندسی مواد (فوق لیسانس)، مهندسی حرفه‌ای علوم دامی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی فناوری دامپروری (تمامی گرایش‌ها) (لیسانس)، مهندسی فناوری ارشد روش‌های تلفیقی کنترل آفات گیاهی (فوق لیسانس)، ساخت و تولید ماشین‌های آبیاری (لیسانس)، ساخت و تولید ماشین‌های زراعی و باغی (لیسانس)

شغل هنرآموز تربیت کودک: بهداشت عمومی (فوق دیپلم)، علوم تربیتی کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، مدیریت سلامت (لیسانس)، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی (لیسانس، فوق لیسانس)، رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی (رشد کودکان عادی با نیاز ویژه) (لیسانس)، روانشناسی کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، کودکیاری گرایش مربی کودک (لیسانس، فوق لیسانس)، رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی (لیسانس)، مربی پیش دبستانی (لیسانس)، کارشناس حرفه‌ای تربیت مربی (لیسانس)، کارشناس حرفه‌ای مدیریت سلامت (لیسانس)، کارشناس حرفه‌ای مدیریت سلامت گرایش خانواده و مشاور تغذیه مادر و کودک (لیسانس)، کارشناس حرفه‌ای مربی هنر کودک (لیسانس)

شغل هنرآموز امور دامی: دامپروری (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تولیدات دامی (لیسانس)، مهندسی کشاورزی علوم دامی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی علوم دامی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم دامی(کلیه گرایش‌ها) (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی حرفه‌ای علوم دامی (لیسانس)، مهندسی فناوری دامپروری (تمامی گرایش‌ها) (لیسانس) 

شغل هنرآموز امور زراعی و باغی: تکنولوژی تولیدات زراعی (لیسانس، فوق لیسانس)، تکنولوژی تولیدات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم باغبانی کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، مهندسی تولیدات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت اگرواکولوژی (فوق لیسانس)، تکنولوژی تولیدات باغی (لیسانس، فوق لیسانس)، علمی کاربردی پرورش گل و گیاه زینتی (لیسانس)، علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تکنولوژی گیاه پزشکی (لیسانس)، مهندسی کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)، زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس)، زراعت و اصلاح نباتات کلیه گرایش‌ها (لیسانس)، مهندسی کشاورزی( علوم باغبانی) کلیه گرایش‌ها (لیسانس)، اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی (فوق لیسانس)، علوم و مهندسی باغبانی کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، مهندسی تولیدات گیاهی (کلیه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی فناوری ارشد روش‌های تلفیقی کنترل آفات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس)، تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی (لیسانس، فوق لیسانس)، فیزیولوژی گیاهان زارعی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر علوم تجربی – زیست‌شناسی: بهداشت مواد غذایی (فوق لیسانس)، زیست فناوری پزشکی (فوق لیسانس)، زیست فناوری دارویی (فوق لیسانس)، بهداشت عمومی (لیسانس)، بهداشت محیط (لیسانس، فوق لیسانس)، بیوتکنولوژی کشاورزی (فوق لیسانس)، پزشکی (فوق لیسانس)، داروسازی (فوق لیسانس)، دامپزشکی (فوق لیسانس)، زیست شناسی گرایش ژنتیک (فوق لیسانس)، زیست شناسی بیوسیستماتیک جانوری (فوق لیسانس)، زیست شناسی علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی (فوق لیسانس)، زیست شناسی علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری (فوق لیسانس)، ژنتیک (فوق لیسانس)، علوم جانوری (فوق لیسانس)، علوم محیط زیست (فوق لیسانس)، میکروبیولوژی (لیسانس، فوق لیسانس)، زیست شناسی علوم جانوری (فوق لیسانس)، زیست شناسی علوم گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس)، زیست شناسی با گرایش علوم سلولی ملکولی (لیسانس، فوق لیسانس)، زیست شناسی دریا (لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)، زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)، زیست فناوری دریا (فوق لیسانس)، علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی (فوق لیسانس)، علوم و مهندسی محیط زیست گرایش زیستی (فوق لیسانس)، علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین (فوق لیسانس)، علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست (فوق لیسانس)، زیست شناسی جانوری (لیسانس)، زیست فناوری (لیسانس، فوق لیسانس)، زیست شناسی گیاهی ( گرایش سیستماتیک ) (فوق لیسانس)، زیست شناسی گیاهی ( گرایش سلولی مولکولی ) (فوق لیسانس)، زیست شناسی جانوری کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، زیست فناوری ( بیوتکنولوژی ) گرایش میکروبی (فوق لیسانس)، علوم آزمایشگاهی کلیه گرایش‌ها (لیسانس)، آموزش پزشکی (فوق لیسانس)- :۳۴۷۳۷ ژنتیک و به نژادی گیاهی (فوق لیسانس)، ژنتیک مولکولی (فوق لیسانس)، آموزش زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)، زیست شناسی سلولی و مولکولی (همه گرایش‌ها) (لیسانس، فوق لیسانس)،کارشناسی حرفه‌ای مشاوره ژنتیک (لیسانس)، زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی (فوق لیسانس)، زیست شناسی گیاهی بوم شناسی (فوق لیسانس)، زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی (فوق لیسانس)، میکروبیولوژی (همه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، اخلاق زیستی (فوق لیسانس)، انسان شناسی زیستی (فوق لیسانس)، ریز زیست فناوری (فوق لیسانس)، نانوبیومیمتیک (فوق لیسانس)، نانوزیست الهام (فوق لیسانس)، فناوری سلول‌های بنیادی و بازسازی بافت (فوق لیسانس)

شغل دبیر علوم تجربی – شیمی: بیوشیمی (لیسانس، فوق لیسانس)، بیوشیمی بالینی (فوق لیسانس)، ریز زیست فناوری گرایش نانو بیوتکنولوژی (فوق لیسانس)، شیمی محض (لیسانس)، شیمی کاربردی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی پلیمر (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مواد (فوق لیسانس)، نانو شیمی (فوق لیسانس)، مهندسی مواد کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، مهندسی انرژی گرایش سیستم‌های انرژی (فوق لیسانس)، مهندسی شیمی (لیسانس) نانو فناوری (فوق لیسانس)، دبیری شیمی (لیسانس)، مهندسی پلیمر (کلیه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، مهندسی متالورژی و مواد کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، نانو شیمی گرایش نانوپلیمر (فوق لیسانس)، آموزش شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی متالورژی و مواد (فوق لیسانس)، مهندسی سیستم‌های انرژی (همه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، نانو فناوری (نانو مواد) (فوق لیسانس) 

شغل دبیر علوم تجربی – فیزیک : بیوفیزیک (فوق لیسانس)، فیزیک کاربردی (لیسانس، فوق لیسانس)، فیزیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی اپتیک و لیزر (لیسانس)، مهندسی برق (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی عمران کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، نانو فیزیک (فوق لیسانس)، مهندسی کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی عمران (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، کلیه رشته‌های تحصیلی مجموعه مهندسی برق کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)، فیزیک محض (لیسانس، فوق لیسانس)، فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک بیوسیستم (فوق لیسانس)، آموزش فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)، فیزیک مهندسی (لیسانس، فوق لیسانس)، نانو فیزیک (همه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک بیوسیستم (همه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)

شغل دبیر حکمت و معارف اسلامی: آموزش دینی و عربی (لیسانس)، الهیات و معارف اسلامی (لیسانس)، تاریخ اسلام (لیسانس، فوق لیسانس)، تاریخ انقلاب اسلامی (فوق لیسانس)، دین شناسی (فوق لیسانس)، علوم قرآنی (فوق لیسانس)، فلسفه و حکمت اسلامی (فوق لیسانس)، فلسفه و کلام اسلامی (فوق لیسانس)، مدرسی الهیات و معارفاسلامی (فوق لیسانس)، مدرسی معارف اسلامی (فوق لیسانس)، مذاهب اسلامی (فوق لیسانس)، معارف اسلامی و تبلیغ (فوق لیسانس)، معارف اسلامی و حقوق (فوق لیسانس)، علوم حدیث (لیسانس، فوق لیسانس)، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآنی و حدیث (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم قرآن و حدیث (لیسانس)، فقه و مبانی حقوق اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری الهیات و معارف اسلامی (لیسانس)، تحصیلات حوزوی(سطح دو) (تحصیلات حوزوی (سطح ۲))، معارف اسلامی و علوم قرآنی (فوق لیسانس)، معارف اسلامی و حقوق (حقوق عمومی) (فوق لیسانس)، معارف اسلامی و علوم تربیتی (لیسانس)، علوم قرآنی و حدیث (فوق لیسانس)، تحصیلات حوزوی(سطح سه) (تحصیلات حوزوی (سطح ۳))، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (فوق لیسانس)، تاریخ و تمدن ملل اسلامی (لیسانس)، تاریخ فرهنگ و تمدن (فوق لیسانس)، تاریخ تمدن ملل اسلامی (فوق لیسانس)، معارف اسلامی و حقوق (جزا) (فوق لیسانس)، معارف اسلامی و حقوق ( حقوق خانواده) (فوق لیسانس)، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان (فوق لیسانس)، ادیان و عرفان (لیسانس، فوق لیسانس)، آموزش الهیات (لیسانس)، کلام تطبیقی (فوق لیسانس)، مدرسی اخلاق اسلامی (فوق لیسانس)، مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (فوق لیسانس)، مدرسی مبانی نظری اسلام (فوق لیسانس)، مدرسی معارف قرآن و حدیث (فوق لیسانس)، معارف اسلامی و تاریخ (لیسانس)، الهیات اخلاقی (فوق لیسانس)، امام شناسی و معارف ائمه (ع) (فوق لیسانس)، علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی (فوق لیسانس)، علوم و معارف نهج البلاغه (فوق لیسانس)، فقه و معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی (فوق لیسانس)، فقه و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام (فوق لیسانس)، فقه و معارف اسلامی گرایش تربیت اسلامی (فوق لیسانس)، فقه و معارف اسلامی گرایش حدیث (فوق لیسانس)، فقه و معارف اسلامی گرایش فقه و اصول (فوق لیسانس)، فقه و معارف اسلامی گرایش فلسفه (فوق لیسانس)، فقه و معارف اسلامی گرایش قرآن (فوق لیسانس)، فقه و معارف اسلامی گرایش کلام (فوق لیسانس)، مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی (فوق لیسانس)، مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی (فوق لیسانس)، مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق و تربیت اسلامی (فوق لیسانس)، مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی (فوق لیسانس)، مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی (فوق لیسانس)، مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی (فوق لیسانس)، مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام (فوق لیسانس)، معارف قرآن (لیسانس)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی (فوق لیسانس)، علوم و معارف قرآن (لیسانس، فوق لیسانس)، فقه و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)، معارف اسلامی و اخلاق (لیسانس)، معارف اسلامی و ادیان (لیسانس)، معارف اسلامی و زبان و ادبیات عربی (لیسانس)، معارف اسلامی و کلام (لیسانس)، معارف قرآن کریم (فوق لیسانس)، معارف اسلامی و علوم قرآنی (لیسانس)، علوم اسلامی – علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث (همه گرایش‌ها) (لیسانس)، ادیان و مذاهب (لیسانس)، ادیان و معارف (لیسانس)، فلسفه و عرفان اسلامی (لیسانس)، دبیری زبان و ادبیات عربی (لیسانس)، فقه اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)، شیعه شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)، اخلاق کاربردی (فوق لیسانس)، علوم قرآن و حدیث (فوق لیسانس)، دین پژوهی (فوق لیسانس)، فلسفه دین (فوق لیسانس)، اخلاق اسلامی (همه گرایشها) (فوق لیسانس)، تربیت مربی اخلاق (فوق لیسانس)، اصول فقه اسلامی (فوق لیسانس)، اصول و فقه اسلامی (فوق لیسانس)، علوم اسلامی – علوم قرآنی و حدیث (لیسانس، فوق لیسانس)، شیعه شناسی (همه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، تصوف و عرفان اسلامی (فوق لیسانس)، تفسیر و علوم قرآن (فوق لیسانس)، عرفان تطبیقی (فوق لیسانس)، علوم حدیث (همه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، کلام اسلامی (فوق لیسانس)، کلام امامیه (فوق لیسانس)، کلام شیعه (فوق لیسانس)، مذاهب فقهی (فوق لیسانس)، نهج البلاغه (همه گرایش‌ها) (فوق لیسانس) 

شغل دبیر فرهنگ و هنر: ارتباط تصویری گرایش تصویر متحرک(انیمیشن) (لیسانس)، انیمیشن (لیسانس)، پژوهش هنر (فوق لیسانس)، تصویر متحرک (فوق لیسانس)، دبیری گرافیک (لیسانس)، صنایع دستی (لیسانس)، عکاسی (لیسانس)، فلسفه هنر (فوق لیسانس)، گرافیک (لیسانس)، مجسمه سازی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)، هنر اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی معماری اسلامی (فوق لیسانس)، نقاشی کلیه گرایش‌ها (لیسانس)، آموزش هنرهای تجسمی (لیسانس)، آهنگسازی (فوق لیسانس)، نقاشی ایرانی (لیسانس، فوق لیسانس)، تصویر سازی (لیسانس)، گرافیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس)، ارتباط تصویری کلیه گرایش‌ها (لیسانس)، تصویر متحرک ( انیمیشن ) (لیسانس)، آموزش هنر (لیسانس) 

شغل دبیر مطالعات اجتماعی: برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی (فوق لیسانس)، تاریخ اسلام (فوق لیسانس)، تاریخ تمدن اسلامی (فوق لیسانس)، جامعه شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)، جامعه شناسی انقلاب اسلامی (فوق لیسانس)، جغرافیای طبیعی انسانی (لیسانس)، روابط عمومی (فوق لیسانس)، روزنامه نگاری (فوق لیسانس)، علوم ارتباطات اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس)، مطالعات اجتماعی (لیسانس)، مطالعات جوانان (فوق لیسانس)، مطالعات فرهنگی (فوق لیسانس)، مدیریت راهبردی فرهنگ (فوق لیسانس)، علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایش‌ها (فوق لیسانس)، جمعیت شناسی (فوق لیسانس)، برنامه ریزی توسعه منطقه‌ای (فوق لیسانس)، مخاطرات محیطی(همه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، توسعه محلی (فوق لیسانس)، مخاطرات محیطی (فوق لیسانس)، تاریخ (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم ارتباطات اجتماعی (بدون گرایش) (فوق لیسانس)، جامعه شناسی فرهنگ (فوق لیسانس)، تاریخ فرهنگ و تمدن (فوق لیسانس)، تاریخ تمدن ملل اسلامی (فوق لیسانس)، آموزش علوم اجتماعی (لیسانس)، آموزش تاریخ (لیسانس، فوق لیسانس)، آموزش جغرافیا (لیسانس)، جغرافیا (بدون گرایش) (لیسانس)، فلسفه علوم اجتماعی (فوق لیسانس)، روابط عمومی (همه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، تاریخ تشیع (فوق لیسانس)، مطالعات اوقات فراغت (همه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، جغرافیا و دفاع مقدس (فوق لیسانس)، توسعه محلی (همه گرایش‌ها) (فوق لیسانس)، دانش اجتماعی مسلمین (فوق لیسانس)

شغل هنرآموز برق (الکتروتکنیک/ الکترونیک/ مکاترونیک): مهندسی برق (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تکنولوژی برق (لیسانس)، مهندسی مکاترونیک (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی برق گرایش مهندسی تکنولوژی برق (لیسانس)، مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک (لیسانس)، الکترونیک کاربردی (لیسانس)، مهندسی برق – قدرت –سیستم‌های فشارقوی الکتریکی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت و کنترل (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تکنولوژی برق با گرایش الکترونیک (لیسانس، فوق لیسانس)، برق – مخابرات (لیسانس)، مهندسی برق – قدرت گرایش الکترونیک قدرت (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی برق – قدرت (سیستم الکترونیک قدرت) (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تکنولوژی برق – قدرت (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی برق – الترونیک گرایش سیستم (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی رباتیک (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تکنولوژی برق-قدرت (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی (لیسانس)، مهندسی حرفه‌ای الکترونیک کاربردی (لیسانس)

شغل هنرآموز (گرافیک/ نقاشی/ فتوگرافیک): ارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس)، عکاسی (لیسانس، فوق لیسانس)، عکاسی خبری و مرمت آثار فرهنگی (لیسانس)، گرافیک (لیسانس)، آموزش ارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس)، گرافیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس)، هنرهای دیجیتال (لیسانس)، کارشناسی حرفه‌ای عکاسی- تبلیغات (لیسانس)، کارشناسی حرفه‌ای عکاسی خبری (لیسانس)، هنرهای دیجیتال گرایش گرافیک متحرک (لیسانس) 

شغل هنرآموز تأسیسات مکانیکی: مهندسی مکانیک (لیسانس)، مکانیک – مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات (لیسانس)، مهندسی فناوری مکانیک گرایش تأسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس)، مکانیک – مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات (لیسانس)، مهندسی فناوری مکانیک (لیسانس)، مهندسی فناوری مکانیک -تأسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس)، مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – دینامیک سیالات (فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – سیستم‌های انرژی (فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – علوم حرارتی (فوق لیسانس)

شغل هنرآموز ماشین ابزار: مهندسی قالب سازی (لیسانس)، مهندسی مکانیک (فوق لیسانس)، مهندسی ساخت و تولید (لیسانس)، مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید قالب سازی (لیسانس)، مهندسی فناوری ساخت و تولید گرایش ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی فناوری مکانیک (لیسانس)، مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار (لیسانس)، مهندسی حرفه‌ای ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی تکنولوژی قالب سازی (لیسانس) 

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − 5 =