رسول اکرم(ص) : هر كس امر بمعروف و نهى از منكر نمايد، جانشين خدا در زمين و جانشين رسول اوست.

نگاهی به اجرای اصل ۴۴ در واگذاری اماکن ورزشی واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی، فرصت یا تهدید

نمایش خبر : 468 | تاریخ انتشار : 24 آذر 1395

به گزارش سلام کمیجان، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی، این رخداد در ورزش استان مرکزی نیز اتفاق افتاد اما برداشت‌هایی متفاوت از این تصمیم صورت گرفت.

 

واگذار کردن اماکن ورزشی به بخش خصوصی باعث ورود افراد غیرورزشی به ورزش شد

مخالفان این واگذاری های به بخش خصوصی را بیشتر تهدید می دانند، عمده دلایل آنها ورود افراد غیر ورزشی در این حوزه است.

و معتقد هستند بحث خصوصی‌سازی اماکن ورزشی درکشور تنها به‌صرف درآمدزایی بوده و این بخش کمک شایانی به ورزش نکرده و حتی صدماتی را نیز به آن وارد کرده است.

همچنین واگذار کردن سالن‌ها و اماکن ورزشی، ورود افراد غیرورزشی که هیچ تخصص خاصی در این زمینه ندارند را تسهیل کرده است و تنها به فکر مسائل مالی خود هستند و همین موضوع طیف ورزشکاران را مورد آسیب قرار داده است.

مشکلات دیگری در این این راستا وجود دارد، واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی گرفتن قیمت‌های بسیار بالا و دلخواه برای اجاره دادن سالن‌ها است و حتی بازارهای سیاهی که سانس‌ها را در ساعت‌های مختلف و با قیمت‌های متنوع در کشور  واگذار می‌کنند.

 

واگذاری به بخش خصوصی فرصت ویژه با حمایت از ورزش استان است

برخی از کارشناسان ورزشی را به نوعی یک فرصت مناسب در حوزه ورزشی میدانند.

کهریزی کارشناس ورزش استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار سلام کمیجان گفت: یکی از کارهای دولت واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی است و دولت نظارت بر امور دارد.

وی افزود: در حوزه ورزشی براساس ماده 88 اماکن ورزشی با شرایط خاص و مدت زمان معین و قیمت پایه به بخش خصوصی واگذار می شود، از 400 مکان ورزشی استان تاکنون 170 مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده است.

کارشناس ورزشی استان مرکزی تصریح کرد: در خصوص واگذاری اماکن ورزشی بهتر است اولویت اول با هیئت های ورزشی باشد،  اگر اداره ورزش و جوانان این واگذاری را به شرط نظارت کامل بر نحوه نگهداری بخش خصوصی دقت کنند، این اقدام مثمر ثمر است.

کهریزی بیان کرد: اگر بخش خصوصی با عنوان اسپانسر هیئت های ورزشی عمل کند، کمک ویژه ای به ورزش استان می شود.

 

اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی تصمیم دارد در اجرای آیین نامه ماده 88 اماکن ورزشی را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کند.

یکی از سالن های مورد نظر اداره کل ورزش و جوانان استان که برای مزایده در نظر گرفته شده است سالن ورزشی ریاست جمهوری شهرستان کمیجان است.

 

مزایده سالن ورزشی ریاست جمهوری کمیجان

 

ابوالفضل جعفری سرپرست اداره ورزش و جوانان کمیجان در گفتگو با خبرنگار سلام کمیجان گفت: ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎﻱ اﺟﺮاﻱ اﺻﻞ 44 ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺷﻬﺮ ﻛﻤﻴﺠﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭاﮔﺬاﺭ می شود، ﻟﺬا ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻥ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰاﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰاﻳﺪﻩ ﺑﻪ اﺩاﺭﻩ ﻭﺭﺯﺵ ﻭﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺩﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺩﻩ 88 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻭﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰاﻳﺪﻩ ﺭا اﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ 21/9/1395 ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 10 ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺩاﻧﺴﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎ اﺧﺮ ﻭﻗﺖ اﺩاﺭﻱ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ 95/10/4 ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪاﺭﻙ ﺭا ﺩاﺭﻧﺪ.

جعفری اﻓﺰﻭﺩ: شهرستان کمیجان دارای 6 سالن ورزشی است که ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎﻱ اﺟﺮاﻱ اﻳﻦ اﺻﻞ 3 ﺳﺎﻟﻦ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭاﮔﺬاﺭ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺩاﺭﻩ ﻭﺭﺯﺵ و ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻆﻮﺭﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺳﻤﻘﺎﻭﺭ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 85% ﻭﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻆﻮﺭﻩ ﺧﺴﺮﻭﺑﻴﮓ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 45% ﺩاﺭﻳﻢ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ اﺳﺖ و جهت ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ 11 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﺳﺖ.

 

 

 

وی تصریح کرد: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺟﻮاﻥ ﻭ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ اﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻫﻤﺠﻮاﺭ می تواند ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭﺭﺯﺵ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

واگذاری پروژه های نیمه کاره براساس ماده 27

ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ اﻳﻦ اﺩاﺭﻩ ﺟﻬﺖ ﻭاﮔﺬﺭﻱ اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊه ﻫﺎﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ 27 ﺑﻪ اﻓﺮاﺩ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاﻱ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩاﺭﻱ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.

سرپرست اداره ورزش و جوانان کمیجان تصریح کرد: اجرای ماده 27 فرصت مناسبی برای اتمام پروژه های نیمه کاره شهرستان است، براساس ماده 27 می توان به ارگان ها و خیرین و اشخاص حقوقی در جهت تکمیل پروژه های نیمه کاره را واگذار کنیم و از این امر در شهرستان استقبال می کنیم.

 

راه اندازی مجمع خیرین در حوزه ورزشی

 

جعفری اﺯ اقداماتی ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺭاﻩ اﻧﺪاﺯﻱ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺭﺯﺵ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.

وی اظهار کرد: ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ﻣﺬاﻛﺮاﺗﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺗﻦ اﺯ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ است ﻛﻪ اﻣﻴﺪﻭاﺭﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺭ ﻭﻧﺸﺎﻁ و ﭘﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ اﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮاﻏﺖ ﺟﻮاﻧﺎﻥ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ حمایت های ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻫﻢ اﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ, ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﻮاﺭ ﺑﺎﺷﻴم.

 

انتهای پیام

دیدگاه کاربران
دیدگاهی توسط کاربران ثبت نشده است .

اطلاعات

ارسال نظر به این پست پس از 10 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد
منشور اخبار
salamup.ir
telegram
nashrkhabar.ir